Republika - Bolingbroke: "Tournèe in Cina grande opportunità di..."