CdS - Juventus Inter, l'unica sicurezza di Pioli per domenica sera è l'attacco