GdS - L'Inter atterra in Cina, 3 milioni d'incasso e una tournée piena di impegni