GdS - L'Inter è a caccia di 50 milioni di plusvalenze