SpazioInter's Stories, Adriano Leite Ribeiro: l'ultimo Imperatore